Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next

Still Life I

Toronto 1958, oil on masonite.

 

Still Life II

Toronto 1958, oil on masonite.

Top
Previous Next